იულონ ბატონიშვილი (ბაგრატიონი) (1760-1827)

ერეკლე II-ისა და დარეჯან დედოფლის შვილი, ქართლ-კახეთის სამეფო ტახტის პრეტენდენტი. რუსეთისგან მოითხოვდა გეორგიევსკის ტრაქტატის თანახმად აღმოსავლეთ საქართველოს პოლიტიკური დამოუკიდებლობის აღდგენას. მალე სოლომონ II-თან გაიქცა იმერეთში და ახალციხის ფაშის მეოხებით მოლაპარაკება გამართა ოსმალეთთან ცარიზმის წინააღმდეგ დახმარების თაობაზე. 1805 რუსეთში გადაასახლეს. ცხოვრობდა პეტერბურგში. დასაფლავებულია ალექსანდრე ნეველის ლავრაში სხვა ქართველ ბატონიშვილთა გვერდით.

Надгробная надпись Г.Ц. J. Ирак.: / Царя Иверiи Ираклiя Втораго / Величiемъ души отечеству драгаго, / Сын Iулонъ сокрытъ въ священномъ мъсте семъ, / Сокрытъ: но доблести, являвшiеся въ немъ: / Иверцы будутъ чтить въ потомствъ отдаленномъ / Порфироносца сынъ въ смиренiи душевномъ / Предъ Господомъ небесъ всю жизнь свою провелъ / Любилъ отечество, удары претерпълъ, / Которыми его судьба обременяла; / Но въра праваго повсюду осъняла. / Супруга, сироты оставленныя им, / И угнетенныя нещастiемъ своимъ, / В жестокой горести терзаются, рыдаютъ, / Ни друга ни отца уже не обрътаютъ / Который въ сердце ихъ отраду изливалъ. / Но так сему предълъ Господь предначерталъ. / Онъ праведника жизнь блюдетъ и прекращаетъ, / Питаетъ сираго, вдовицу охраняетъ. / Родился 1760 скончал. 1816 Августа 23. /

Надгробная надпись Г.Ц. J. Ирак.: / Царя Иверiи Ираклiя Втораго / Величiемъ души отечеству драгаго, / Сын Iулонъ сокрытъ въ священномъ мъсте семъ, / Сокрытъ: но доблести, являвшiеся въ немъ: / Иверцы будутъ чтить въ потомствъ отдаленномъ / Порфироносца сынъ въ смиренiи душевномъ / Предъ Господомъ небесъ всю жизнь свою провелъ / Любилъ отечество, удары претерпълъ, / Которыми его судьба обременяла; / Но въра праваго повсюду осъняла. / Супруга, сироты оставленныя им, / И угнетенныя нещастiемъ своимъ, / В жестокой горести терзаются, рыдаютъ, / Ни друга ни отца уже не обрътаютъ / Который въ сердце ихъ отраду изливалъ. / Но так сему предълъ Господь предначерталъ. / Онъ праведника жизнь блюдетъ и прекращаетъ, / Питаетъ сираго, вдовицу охраняетъ. / Родился 1760 скончал. 1816 Августа 23. /